Vedtægter for

Hjallerup Idrætscenter

Kapitel 1: Institutionen

§ l

Hjallerup Idrætscenter er en selvejende institution, beliggende i Hjallerup, Brønderslev Kommune.

§ 2

Hjallerup Idrætscenter består af ejendommene matr. nr. 20 as Hjallerup Fjerding, Hjallerup samt matr. nr. 20 fc

Hjallerup Fjerding, Hjallerup med alle de derpå stående bygninger m.v.

§ 3

Det er Hjallerup Idrætscenters formål at opføre og drive bygninger i Hjallerup, hvori byens og oplandets beboere

kan udøve idræt.

Stk. 2. I det omfang det kan forenes med ovenstående, kan bygningerne også anvendes til kulturelle formål,

kursusvirksomhed, selskaber m.v.

Stk. 3. Ved byggeri vil Hjallerup Idrætscenter skaffe den nødvendige kapital ved overskud på drift, indsamling

af gavebidrag samt belåning af ejendommene.

Kapitel 2: Generalforsamlingen

§ 4

Hvert år i januar kvartal afholdes der generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse sker ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Dagsordenspunkter

udover de i § 8 nævnte angives i annoncen.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede

skriftligt overfor bestyrelsen anmoder herom. Det skal af henvendelsen fremgå, hvad der ønskes

behandlet, og den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest fire uger efter anmodningen.

§ 6

Idrætscentrets brugere har adgang til generalforsamlingen. Hver adgangsberettiget person over 18 år har stemmeret

og er valgbar.

Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

§ 7

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der deltager. Dog kræver ændring

i denne vedtægt, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor, samt, at de der stemmer

for udgør mindst 20.

Stk. 3. Møder et sådant antal ikke, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny, ekstraordinær generalforsamling.

Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der er mødt.

Stk. 4. Beslutning om opløsning af Hjallerup Idrætscenter kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger,

der afholdes med mindst to og højst fire ugers mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal mindst 3/4 af

de stemmeberettigede fremmødte stemme herfor.

Stk. 5. Der laves et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8

Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag til driftsbudget for det kommende år

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af to suppleanter

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest

otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kapitel 3: Bestyrelsen

§ 9

Hjallerup Idrætscenters bestyrelse består af ni personer, hvoraf de syv vælges på generalforsamlingen. Hjallerup

Samvirke og Hjallerup Borgerforening udpeger derudover hver én person til bestyrelsen.

Stk. 2. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for to år ad gangen. I lige år vælges

fire, og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. De to suppleanter vælges for ét år ad gangen.

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges formand, næstformand og sekretær. Desuden vælger bestyrelsen

to delegerede til Hjallerup Samvirkes Repræsentantskab. Alle valg sker for ét år.

§ 11

Der afholdes almindeligvis bestyrelsesmøde én gang om måneden med undtagelse af juli måned. Bestyrelsesmøder

herudover afholdes efter behov.

Stk. 2. Formanden og centerlederen udarbejder dagsorden, der udsendes i rimelig tid før mødet.

Stk. 3. Der laves et referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

Bestyrelsen er bemyndiget til at pantsætte institutionens ejendele, herunder den faste ejendom.

§ 13

Bestyrelsen ansætter en centerleder. Denne ansætter og afskediger det øvrige personale i samarbejde med bestyrelsen.

Centerlederen er ansvarlig for at brugen af Idrætscentret sker i overensstemmelse med formålet,

jævnfør § 3. Bestyrelsen fastsætter den leje, der skal betales for benyttelse af lokalerne.

§ 14

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Kapitel 4: Økonomi

§ 16

Hvert år udarbejdes der årsrapport, samt budget for det kommende år.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Bestyrelsen er forpligtet til at lade årsrapporten revidere af et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma.

§ 17

Hjallerup Idrætscenters likvide midler anbringes i et lokalt pengeinstitut.

Kapitel 5: Opløsning

§ 18

I tilfælde af at Hjallerup Idrætscenter opløses, kan midlerne efterfølgende kun anvendes til idrætslige formål,

og med Hjallerup Samvirkes godkendelse.

Således vedtaget på generalforsamling den 24. marts 2009.

Marianne Morell, Niels Jørgen Nielsen, John Pedersen, Preben Christensen, Eskild Sloth Andersen,

Karl Georg Sørensen, Henrik Jakobsen, Jørn Svendsen & Lisbeth Nygreen