Nuværende
§ 2
Hjallerup Idrætscenter består af ejendommene matr. nr. 20 as Hjallerup Fjerding, Hjallerup samt matr.
nr. 20 fc Hjallerup Fjerding, Hjallerup med alle de derpå stående bygninger m.v.


Ændring
§ 2
Hjallerup Idrætscenter består af ejendommene matr. nr. 20 as Hjallerup Fjerding, Hjallerup samt matr.
nr. 20 fc Hjallerup Fjerding, Hjallerup med alle de derpå stående bygninger, samt fremtidige jordkøb.


Nuværende
Kapitel 2: Generalforsamlingen
§ 4
Hvert år i januar kvartal afholdes der generalforsamling.
Stk. 2. Indkaldelse sker ved annoncering på de sociale medier, hvor Hjallerup Idrætscenter er til stede
samt på egen hjemmeside


Ændring
Kapitel 2: Generalforsamlingen
§ 4
Hvert år i januar kvartal afholdes der generalforsamling.
Stk. 2. Indkaldelse sker ved annoncering i relevante sociale medier, samt på egen hjemmeside med
mindst 14 dages varsel. Dagsordenspunkter udover de i § 8 nævnte angives i annoncen.


Nuværende
§ 7
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der deltager. Dog
kræver ændring i denne vedtægt, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor,
samt, at de der stemmer for udgør mindst 20.
Stk. 3. Møder et sådant antal ikke, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny, ekstraordinær
generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor
mange der er mødt.
Stk. 4. Beslutning om opløsning af Hjallerup Idrætscenter kræver to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med mindst to og højst fire ugers mellemrum. Ved begge
generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødte stemme herfor.
Stk. 5. Der laves et referat, der underskrives af dirigenten.


Ændring
§ 7
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der deltager. Dog
kræver ændring i denne vedtægt, Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden
hensyn til, hvor mange der er mødt.
Stk. 3. Beslutning om opløsning af Hjallerup Idrætscenter kræver to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med mindst to og højst fire ugers mellemrum. Ved begge
generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødte, stemme herfor.
Stk. 4. Der laves et referat, der underskrives af dirigenten.
§ 8


Nuværende
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.


Ændring
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til
bestyrelsesformanden, senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.